جزیره کودکان- مطالب تکمیلی
شلوار پاره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/7/28 | 

  داشتم توی اتاق مشق می‌نوشتم. کارم که تمام شد، کیف و دفترم را جمع کردم. ولی یادم رفت که دوات را هم بردارم. دوات برگشت و مرکب آن روی فرش ریخت.

  بابام آمد تا مرا برای کار بدی که کرده بودم، تنبیه کند. فرار کردم. من دویدم و بابام دوید. عاقبت، بابام مرا گرفت.

AWT IMAGE

  ولی تا خواست کتکم بزند، دید پشت شلوارم پاره است. گفت: همین جا باش تا بروم و سوزن و نخ بیاورم و شلوارت را بدوزم.

AWT IMAGE

  من همان جا ایستادم. بابام رفت و سوزن و نخ آورد. اول شلوارم را دوخت .بعد هم با دقت، زیادی نخ را با قیچی برید.

AWT IMAGE

  آن وقت، کارش که تمام شد، مرا برای کار بدی که کرده بودم تنبیه کرد. بابا همیشه می‌گوید: هرکاری به جای خودش!

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.255.402.fa
برگشت به اصل مطلب