جزیره کودکان- جانوران شگفت انگیز
نام‌های اجاره‌ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام‌برخی از جانوران از نام  جانوران دیگری گرفته شده است.

نمونه‌ی اول

AWT IMAGE

نمونه‌ی دوم

AWT IMAGE

نمونه‌ی سوم

AWT IMAGE

نمونه‌ی چهارم

AWT IMAGE

آیا جانوران دیگری را می‌شناسی که نام آن‌ها این گونه باشد؟

نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.123.372.fa
برگشت به اصل مطلب