جزیره کودکان- جانوران شگفت انگیز
گربه‌ی شنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
گربه‌ی شنی
من یک گربهی شنی هستم و در بیابانهای شنی زندگی میکنم. اندکی از گربههای خانگی که میبینید بزرگتر هستم. شما به گربههای خانگی غذا میدهید یا پسماندهی غذای شما را از میان زبالهها پیدا میکنند و میخورند. اما من باید غذای خودم را در میان شنزارهای داغ و سوزان پیدا کنم. مارمولک، موش بیابانی، پرندههای کوچک و سوسک میخورم. گاهی ناچار میشوم جانوران خطرناک را شکار کنم.
    یک روز که خیلی گرسنه بودم، در بیابان داغ به این سو و آن سو میرفتم. مثل این که همه برای دوری از گرمای سوزان به پناهگاههای خود رفته بودند و فکر شکم گرسنه ی من نبودند.

 چیزی برای خوردن پیدا نکردم ...

گربه‌ی شنی

... ناگهان یک مار افعی دیدم!

گربه‌ی شنی

... درگیر شدیم و پیروز شدم.

AWT IMAGE

یک گربهی شنی از بیابانهای ایران

گربه‌ی شنی

 بچهها ما در خطر نابودی هستیم

گوسفندان و بزها، گیاهان را می‌خورند. پس جوندگان کوچک گیاهخوار کم می‌شوند. در نتیجه ما غذا برای خوردن نداریم. گاهی سگ‌های گله  به ما آسیب میزنند. گاهی در تله‌هایی که برای شغال و روباه می‌گذارند به دام می‌افتیم. زیستگاه‌ ما در راه‌سازی و کارهای دیگر ویران می‌شود. برخی انسانها ما را شکار میکنند!

گربه‌ی شنی
نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.123.1038.fa
برگشت به اصل مطلب