جزیره کودکان- دانشمند کوچک
چگونه پژوهش کنیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/9/26 |  نویسنده: خانم صبا سالاری | 

 AWT IMAGE

اگر ما بخواهیم دربارهی چیزی تحقیق یا پژوهش کنیم، بهتر است یک کتاب دانشنامه پیدا کنیم.

دانشنامه چیست؟

دانشنامه کتابی است که دربارهی همه چیز یاد میگیریم. برای مثال، دربارهی گیاهان، جانوران، کشورها، بدن انسان، کرهی زمین، خورشید و ستارگان، فضانوردان و خیلی چیزهای دیگر. (نام دیگر دانشنامه، دایرهالمعارف است.)

اگر بخواهیم  دربارهی چیزی تحقیق کنیم باید به آخر دانشنامه برویم. یک جایی به نام نمایه دارد.

نمایه چیست؟

همهی کلمههای کتاب در آن آمده است و شمارهی صفحه جلو هر کلمه نوشته شده است. ما کلمه را پیدا میکنیم. شمارههای جلوی آن را میبینیم و به آن صفحه میرویم.

برای مثال، کلمهی جانوران را پیدا میکنیم و جلوی آن نوشته است 66-69 . پس به صفحههای 66، 67، 68 و 69 میرویم. خط تیره میان عددها یعنی از یک صفحه تا صفحهی دیگر. این صفحهها را میخوانیم و با جانوران آشنا میشویم.

حالا اگر بخواهیم دربارهی زرافه بدانیم، باید به نمایه برویم و کلمهی زرافه را پیدا کنیم. جلوش نوشته است 66، 69. پس میرویم به همین دو تا صفحه نه جای دیگر.

پژوهش دانه

من که نمایه را از پدرم یاد گرفتم. تحقیق خانم معلم دربارهی دانه را با دانشنامه انجام دادم. پدر از من خواست این مطلب را برای شما بنویسم تا شما هم به آسانی تحقیق کنید.

نشانی مطلب در وبگاه جزیره کودکان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=8.121.1046.fa
برگشت به اصل مطلب