- مطالب تکمیلی
افاده مخصوص

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/5/30 | 

مقدمه عبد الرحیم تبریزی بر جلد اول کتاب احمد

حق سبحانه و تعالی جبلت آدمی را بر آن داشته است که همیشه از پی دانستن اسباب هر چیز برآید و زبان از بهرپرسیدن هر چیز بگشاید. فقط انسان، به همین واسطه که جویای سبب می شود و از پی استکشاف حقایق اشیا برمی آید، موضوع تکالیف شرعی و ممتاز از جانوران وحشی است. انسان آن روز انسان شد و تکالیف الهی بر او آن وقت وارد گشت که لفظ چون و چرا گفتن و ماهیت هر چیزی را جستن گرفت.

هر طفلی به محض این که به زبان می آید، برحسب یک تعلیم الهی هر چه را می بیند از حقیقت و سبب آن جویا می شود، کشف ماهیت آن را می خواهد.اگر مربیان و معلمان او دانا باشند و حقایق هر چیزی را به او خاطر نشان کنند، به همان طور آن نهال انسانیت که تازه از دل او سر برزده نشو و نما گرفته، میوه سعادت و کام دل بار می آورد و آنچه از کمال منتظر و سعادت اصلی خداوند متعال درباره او به اراده ازلی مقدر فرموده به آن مایل می گردد.

ولی اگر به عکس مربیان و اولیای آن طفل بیچاره، به حکم یک بدبختی آسمانی مردمان جاهل و بی خبری باشند، سوزن در چشم دانش و تازیانه بر روی خنگ طلب آن کودک بدبخت زده، چشم بصیرتش را کور و پای سمند طلبش را لنگ ساخته و نهال برومند امید او را از ریشه برمی کنند.

علمای پیشین که در زمان خود آن همه سمند سعادت در میدان معرفت جهان جهانیدند، عالم را از انوار علم و هنر روشن ساختند و علوم و فنون اعصار اخیره نتیجه آثار ایشان است، به واسطه این بود که برای متعلمین خود چنان میدان مناقشه را باز کرده و فراخنای سوال و جواب را وسعت داده بودند که شاگردان ایشان هرگاه عقاید استادی خود را از روی براهین و دلایل رد می نمودند و مسلکی به خلاف استاد خود اخذ می کردند بیشتر طرف تحسین و مورد آفرین استاد خودشان واقع می شدند، زیرا که به خوبی دانسته بودند که سبب ترقی معارف و حکمیات، آزادی افکار و افتتاح باب سوالات است.

این بنده هیچ نیرزنده، عب الرحیم بن طالبوف تبریزی در این عصر که انوار معرفت روی زمین را فراگرفته مگر وطن عزیز ما که بدبختانه به واسطه پاره ای اسباب نگفتنی از این فیوض محروم مانده سهل است که ابواب تعلیمات ابتدائیه سوال را نیز به روی اذهان کودکان بسته اند. بنابر این، محض ملت خواهی خواست کتابی به عنوان سوال و جواب که حاوی مقدمات مسایل علم و فنون جدیده و اخبار صحیحه و آثار قدیمه باشد از زبان اطفال در لباسی که متعلمان را به کار آید و مبتدیان را بصیرت افزاید، ترتیب بدهد، شاید بدین وسیله ذهن ابنای وطن در ابتدای تعلیم فی الجمله باز و روشن شده، در آتی از برای تعلیم فنون عالیه مستعد شوند.

لهذا با وجود مشغله حقیر، که برهمگان معلوم است، این نسخه را که موسوم است به " کتاب احمد" یا " سفینه طالبی" با چند نسخه های دیگر ترتیب و تالیف نموده منتشر ساخت. از عموم مطالعه کنندگان امید اصلاح و عفو و تمنای دعای خیر دارم.

  عبد الرحیم تبریزی

بازگشت به مقاله اصلی 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=6.233.334.fa
برگشت به اصل مطلب