- روی شبکه
نوآوری های ایرانی در اینترنت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/4/7 | 

  اینترنت شبکه‌ی اطلاع‌رسانی بسیار گسترده‌ای است که هر لحظه بر گستردگی آن افزوده می‌شود. اگر در این دنیای گسترده‌ی اطلاعات دیجیتال درباره‌ی ایران و ایرانی جست و جو کنیم، به چه چیزهایی دست پیدا می‌کنیم؟ بیایید چند کلیدواژه را در کاوشگر گوگل بیازماییم. اگر عبارت "invented in Persia " (اختراع شده در ایران باستان) را وارد کنیم، به برخی از نوآوری‌های ایرانیان در زمینه‌های گوناگون دست پیدا می‌کنیم. البته، شمار نوآوری‌های ایرانی بیش از این است و به جست و جوی بیشتر نیاز دارد.   

  

 Invented in Persia (Persian innovation)

  1. The first windmill was invented in Persia around 600 A.D.

  2. Poker was also invented in Persia

  3. Backgammon (nard) invented in Persia

  4. Santour was invented in Persia

  5. Qanat was invented in Persia

  6. An earlier form of air conditioning was invented in Persia

  7. Polo game was invented in Persia , some 500 years B.C.

  8. Algebra was invented in Persia

  9. In the 1400's, body armor was invented in Persia 

  10. Marzipan was actually invented in Persia

  11. The oud, a pear-shaped stringed instrument invented in Persia 1300 years ago

  12. The game of chess was invented in Persia

  13. Vexilloid (flag like standard) invented in Persia

  14. The popular Venetian blinds were actually invented in Persia

  15. Wine was invented in Persia

  16. During the Persian Empire , around 500 BC, people first began to use the abacus

  17. Trousers were invented in Persia

  18. Marbling was first invented in Persia

  19. Ghazals are poetic love songs invented in Persia a thousand years ago

  20. AFAIK the concept was invented in Persia

  21. Noria invented in Persia

  22. Firuzabad is the earliest surviving example of the use of the squinches, suggesting that this architectural technique was probably invented in Persia 

  23. Pudding invented in Persia

  24. Water wheel invented in Persia

  25. The CRUCIFORM MOSQUE, a new form invented in Persia   

  اکنون می‌توانید کاوش خود را با کلید واژه‌های دیگری ادامه دهید:

  1. خاستگاه آن ایران است: " originated in persia "

  2. خاستگاه آن ایران است: " originated in iran "

  برای پیدا کردن برابر فارسی واژگان انگلیسی می‌توانید از پایگاه‌های زیر بهره ببرید:

  1. www. farsidic .com

  2. www. aryanpour .com  

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.834.fa
برگشت به اصل مطلب