- روی شبکه
دانشمندان ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ابر پایگاه NationMaster، دروازه‌ی الکترونیک به سوی تاریخ و فرهنگ کشورهای مختلف است و حجم چشمگیری از آن به ایران‌شناسی اختصاص یافته است. در بخشی از این پایگاه با دانشمندان ایرانی و فعالیت‌های علمی آنان آشنا می‌شوید.  از این پایگاه بازدید کنید ....

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.338.fa
برگشت به اصل مطلب