- روی شبکه
میراث مسلمانان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1384/5/10 | 

میراث مسلمانان یک انجمن آموزشی اینترنتی است که پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان را که به تاریخ پیشرفت تمدن علاقه مند هستند، گردهم آورده است تا از هزار سال تاریخ ناگفته و تاثیر دستاوردهای تمدنی مسلمانان بر تمدن کنونی بشر بنویسند. این پایگاه پربار را، که طراحی زیبایی نیز دارد، بنیاد فناوری دانش و تمدن انگلستان (FSTC Limited)  راه اندازی کرده است. از این پایگاه بازدید کنید ...

عنوان برخی از مقاله های این پایگاه:

Ibn Al-Haitham the Muslim Physicist

Muslim Musical Instruments Transmitted to Europe

Impact of Islamic Science on Learning in  England

Earliest Maps  of America

Maragha Abservatory

The Mechanics  of Al-Jazari and Taqhi Al-Din

Al-Biruni, a True Scholar 

Idrisi in Palermo

Khwarizm

Muslim Founder,s of Mathematics

Ibn Sina,s Writing on beauty

Al-Razi in Medical Scholar

The book of Water

Ibn Naphis and Pulmonary Circulation

Scholars of Baghdad

Scholars of Samarkand

Ibn Sina, Farabi, Beyruni

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.308.fa
برگشت به اصل مطلب