- روی شبکه
خبرگزاری میراث فرهنگی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

در پایگاه اینترنتی خبرگزاری میراث فرهنگی، که به تازگی ساختار نوین آن روی شبکه قرار گرفته است، می توانید از تازه ترین خبر ها و فعالیت ها درباره یادگارهای گذشتگان و فعالیت های باستان شناسان برای شناخت هر چه بیش تر فرهنگ و دانش پیشینیان آگاه شوید. خوشبختانه در ساختار جدید این پایگاه، مقاله ها از خبرها جدا شده اند و برخی از مقاله ها نیز به صورت موضوع های ویژه، یک جا گردآوری شده اند. از این پایگاه بازدید کنید ...

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=4.95.231.fa
برگشت به اصل مطلب