جزیره آموزگاران- آموزش علوم
سرشت علم و جایگاه آن در استانداردهای آموزش علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/26 | 

دانشمندان و آموزشگران علوم هم سخن اند که علم راهی برای توضیح جهان طبیعت است. علم مجموعه ای از تجربه ها و انباشت تاریخی دانش است. از این رو، یادگیری تجربه های علمی و مهندسی و افزایش آگاهی از مفاهیم پایه ای شاخه های گوناگون علم، بخشی ضروری در آموزش علوم است. افزون بر این، دانش آموزان باید شناختی جامع از روحیه ابداع علمی پیدا کنند: شگفت زدگی، جست وجوگری، پرسشگری، گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل. از همین جاست که آموختن درباره سرشت علم با استانداردهای آموزش علوم ارتباط می یابد.

    در نسل جدید استانداردهای آموزش علوم، شناخت پایه ای از سرشت علم در چارچوب زیر تعریف شده است:

- بررسی های علمی با روش های گوناگون انجام می شود.

- دانش علمی بر پایه شواهد تجربی است.

- دانش علمی در پرتو شواهد جدید، بازبینی می شود.

- مدل ها، قانون ها، سازوکارها و نظریه های علمی، پدیده های طبیعی را توضیح می دهند.

- علم راهی برای دانستن است.

- دانش علمی نظم و هماهنگی را در سامانه های طبیعت در نظر می گیرد.

- علم کوششی انسانی است.

- علم پرسش هایی درباره جهان طبیعت و جهان مواد دارد.

    از میان این چارچوب هشت گانه، انتظارات آموزشی از یکی از آنها (علم کوششی انسانی است) برای پایه های مختلف آموزشی معرفی می شود.

پیش دبستان تا پایه دوم:

1- انسان از زمان های بسیار دور به علم پرداخته است.

2- دانشمندان و مهندسان، مردان و زنانی با پیش زمینه های گوناگون هستند.

پایه های سوم تا پنجم:

1- مردان و زنانی از فرهنگ ها و پیش زمینه های گوناگون، با عنوان دانشمند یا مهندس کار می کنند.

2- بیشتر دانشمندان و مهندسان به صورت گروهی کار می کنند.

3- علم بر زندگی روزانه اثر می گذارد.

4- خلاقیت و تخیل برای علم بسیار مهم است.

دوره راهنمایی:

1- مردان و زنانی با پیش زمینه های اجتماعی، فرهنگی و قومی متفاوت با عنوان دانشمند و مهندس کار می کنند.

2- دانشمندان و مهندسان بر ویژگی های برجسته انسانی مانند استقامت، دقت، استدلال، منطق، تخیل وخلاقیت، تکیه دارند.

3- دانشمندان و مهندسان با عادت های ذهنی مانند صداقت عقلانی، بردباری در برابر ابهام، شک گرایی و گشاده رویی برای اندیشه های جدید، راهبری می شوند.

4- پیشرفت در فناوری بر پیشرفت در علوم اثر می گذارد و علوم در پیشرفت فناوری نقش دارد.

دوره دبیرستان:

1- دانش علمی، دستاورد کوشش انسانی، تخیل و خلاقیت است.

2- افراد و گروه هایی از ملت ها و فرهنگ های گوناگون در پیشرفت های علوم و مهندسی سهیم بوده اند.

3- پیشینه های دانشمندان، پایبندی به نظریه ها و عرصه های کوشش، بر ماهیت یافته های آنان اثر می گذارد.

4- پیشرفت های فناوری بر پیشرفت علوم و پیشرفت های علوم بر پیشرفت فناوری اثر می گذارد.

5- علوم و فناوری بر جامعه و جامعه بر علوم و فناوری اثر می گذارد.

    معرفی نمونه هایی از تاریخ علم، زمینه ای را فراهم می کند که دانش آموزان بتوانند سرشت علم را بهتر درک کنند. برای مثال، در دوره راهنمایی و دبیرستان موضوع های زیر می تواند بر ژرفای شناخت دانش آموزان از سرشت علم بیفزاید:

1- انقلاب کوپرنیکی 2- مکانیک نیوتنی 3- بررسی لایل از الگوهای سنگ ها و فسیل ها 3- پیشرفت از رانش قاره ای تا تکتونیک ورقه ای 4- لاوازیه/ دالتون و ساختار اتمی 5- نظریه داروین و تکامل زیستی و تفسیرهای نوین 6- پاستور و نظریه میکروبی بیماری ها 7- واتسون و کریک و مدل مولکولی ژنتیک.

نشانی مطلب در وبگاه جزیره آموزگاران:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=20.445.1076.fa
برگشت به اصل مطلب