جزیره دانش‌آموزان- آزمایشگاه علوم
مولکول DNA بسازید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/5/5 | 

DNA ماده ژنتیکی سلول های ما و اغلب جانداران است. این مولکول از دو رشته بسیار دراز تشکیل شده است که به صورت مارپیچ دوتایی به دور هم پیچ خورده اند؛ چیزی شبیه نردبانی که ستون های آن به دور هم پیچ خورده اند. رشته های DNA از واحد هایی به نام نوکلئوتیدساخته شده اند. هر نوکلوتید از یک باز آلی، قند پنج کربنی داکسی ریبوز و یک گروه فسفات تشکیل شده است. باز های آلی به صورت جفت یافت می شوند و پله های نردبان را می سازند.

AWT IMAGE

ستون های نردبان در واقع اسکلت مولکول هستند . این اسکلت که از قند داکسیریبوز و فسفات تشکیل شده است، اطلاعات ژنتیکی حمل نمی کند بلکه بازها را با نظم معینی کنار هم نگه می دارد . در واقع اطلاعات ژنتیکی در ترتیب بازها ذخیره می شود.

باز ها DNA با رابطه مشخصی با هم جفت می شوند.: A با T و C با G .

AWT IMAGE

همانندسازی DNA

وقتی DNA همانند سازی می شود، دو رشته آن همانند زیپ از هم باز می شوند.

AWT IMAGE

بازهای جدید با بازهایی که در معرض قرار گرفته اند، جفت می شوند و در نهایت دو مولکول همانند به وجود می آید.

از رابطه جفت شدن بازها استفاده کنید و مولکول DNA بسازید. روی هر نوکلئوتید کلیک کنید

و آن را به موقعیت مناسب بکشید. به سوی بازی ...

برای انجام این بازی به نرم افزار فلش نیاز دارید. این نرم افزار را دریافت کنید.

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش‌آموزان:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=18.468.837.fa
برگشت به اصل مطلب