- گالری 7
گالری7

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. تناقض آینه!

به تصویر خود در آینه زیاد نگاه نکنید. شاید شما و تصویرتان نسبت به هم تغییر کنید! زیرا هر رابطه‌ی دوطرفه اختیاری و نسبی است. شاید ما که جلوی یک آینه ایستاده‌ایم، مجازی باشیم و تصویرمان حقیقی باشد.
Try not to look at your image in the mirror for a long time. Possibly you and your image are being changed with each other! Because, every two-sided relation could be optional and relative! may be, we in front of the mirror are false, and our images are true!

AWT IMAGE

2. رابطه‌ی زمان و فضا

AWT IMAGE

3. روی جلد مجله‌ی طنز و کاریکاتور

AWT IMAGE

4. جهت بالا و پایین نسبی است

AWT IMAGE

5. مخلوط زمان و فضا

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.218.294.fa
برگشت به اصل مطلب