- گالری 5
گالری5

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. فضای حباب مانند!
AWT IMAGE

2. سایه‌ای که جمع می‌شود

AWT IMAGE

3. اینشتین و ماگریت: رابطه‌ی غیر مرتبط!
Magritte:it is not an apple!
Einstein:what about a pipe?

AWT IMAGE

4. شانه‌ی اتمی

AWT IMAGE

5. مرد انرژی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.216.292.fa
برگشت به اصل مطلب