جزیره دانش- سخن تصویر
ابن‌سینا در آینه‌ی تصویر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1388/2/1 | 

ابن‌سینا را می‌توان اثرگذارترین پزشک و اندیشمند هزاره‌ دوم میلادی دانست. کتاب قانون او نزدیک پانصد سال کتاب درسی دانشکده‌های پزشکی اروپا بود. اندیشمندانی مانند توماس آکوئیناس، رنه دکارت و امانوئل کانت از دانش‌نامه‌ی فلسفی شفا خوشه‌چینی کرده‌اند. بخشی از اثرگذاری ژرف ابن‌سینا بر اروپا از تصویرهای برجای مانده از سده‌‌های میانه و آغاز نوزایی به خوبی نمایان می‌شود که برخی از آن‌‌ها را در این‌جا می‌بینید.

ابن‌سینا

چهره‌ی خیالی ابن‌سینا، اثر نقاش اسپانیایی

• • •

ابن‌سینا

‌بقراط (راست)، ابن‌سینا (میان) و جالینوس(چپ)

در این تصویر کنده‌کاری شده بر چوب، ابن‌سینا به ماننند فرمانروایی تاج بر سر دارد و دو پزشک بزرگ یونانی در دو سوی وی نشسته‌اند. این تصویر سخن نظامی عروضی را درباره‌ی قانون به یاد می‌آورد که گفت: «اگر بقراط و جالینوس زنده شوند، روا بود که پیش این کتاب سجده کنند.»

• • •

ابن‌سینا

چهره‌ی خیالی ابن‌سینا در کتابخانه‌ی دانشکده‌ی پزشکی پاریس

• • •

ابن‌سینا

ابن‌سینا را در اروپا با عنوان شهریار پزشکان می‌شناختند

• • •

ابن‌سینا

 شهریار پزشکان در برگی از نسخه‌ی خطی

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.492.983.fa
برگشت به اصل مطلب