جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
تاریخ با ایران آغاز شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/3/12 | 

  گئورگ ویلهلم فردریک هگل(1770-1831)، فیلسوف و تاریخ‌شناس بزرگ آلمانی، در کتاب عقل در تاریخ درباره‌ی امپراتوری ایرانیان چنین می‌گوید:

  « از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است که از عناصری ناهمگن فراهم می‌آید. در این جا نژاد یگانه، مردمان بسیاری را در بر می‌گیرد(ولی این مردمان) فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می‌دارند. این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین، پدرشاهی و نه همچون امپراتوری هند، ایستا و بی‌جنبش و نه همچون امپراتوری مغول زودگذر و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر ستمگری است. برعکس، در این‌جا ملت‌های گوناگون در عین این که استقلال خود را نگاه می‌دارند به «کانون یگانگی‌بخش» وابسته‌اند که می‌تواند آنان را خشنود کند. از این رو امپراتوری ایران روزگاری دراز و درخشان را پشت سر گذارده است و شیوه‌ی پیوستگی بخش‌های آن چنان است که با مفهوم راستین کشور یا دولت بیش‌تر از امپراتوری‌های دیگر مطابقت دارد» (عقل در تاریخ، ترجمه‌ی حمید عنایت، 1356، ص 304)

  هم او معتقد است که تاریخ با ایران آغاز شد. این درک درست کوروش از مسئولیت یک انسان فرمانروا بود که به کوشش‌های او و ملتی که در پشت سرش قرار داشتند وبه قدرت اخلاق و فضیلت عدل و داد مجهز بودند، مسئولیتی جهانی داد. به همه‌ی مردم و همه‌ی آنچه که داشتند و عزیز می‌شمردند احترام گذاشت و با ارائه‌ی تصویر ملتی صلح‌دوست و آرامش‌طلب و خواهان پیشرفت، کوشید تا همه‌ی کوششی را که میسر بود بریا اعتلای فرهنگ‌ها و تمدنی که پی نهاده بود، به کار گیرد.

  برگرفته از:

  کوروش کبیر، نوشته‌ی رضا شعبانی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم 1383، ص 82


  Georg Wilhelm Friedrich Hegel considered the ancient Persians to be the first historic people and stated thus: "In Persia first arises that light which shines itself and illuminates what is around...The principle of development begins with the history of Persia; this constitutes therefore the beginning of history".(wikipedia/Persian empire)

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.934.fa
برگشت به اصل مطلب