جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
سفارش داریوش به ایرانیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1386/4/6 | 

  خانم هایدماری کخ، باستان‌شناس آلمانی، در کتاب خود داریوش هخامنشی را گزارشگر ماهری می‌داند که برای ایجاد امکان ارتباط ملی حتی به ایجاد خط ملی فرمان داد تا از باورها و اصول جهان‌داری‌اش سخن بگوید و سایه‌ی ابهامی در آن باقی نگذارد. او در یکی از سنگ‌نوشته‌هایی که از آن روزگار مانده است، باورهای خود را چنین بیان کرده است:

  " به خواست اهورامزدا من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم. دوست ندارم که ناتوانی از حق‌کشی در رنج باشد. هم‌چنین، دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد. آن چه را که درست است من آن را دوست دارم. من دوست برده‌ی دروغ نیستم. حتی هنگامی که خشم مرا فرا می‌گیرد، آن را فرو می‌نشانم. من سخت بر هوس خود فرمان‌روا هستم."

  پروفسور کخ این باورها را که در سده‌ی ششم پیش از میلاد به صورت بیانه‌ای نوشته شده است، چونان معجزه می‌داند و با شواهد بسیار نشان می‌دهد که او به راستی بر این باورها استوار بوده است.

  داریوش در پایان بیانیه‌ی خود به ایرانیان سفارش می‌کند:

  " تو ای بنده، نیک بدان که هستی، توانایی‌هایت کدام و رفتارت چگونه است. نپندار که زمزمه‌های پنهانی و درگوشی بهترین سخن است. بیشتر به آنی گوش فرا دار، که بی‌پرده باشد. تو ای بنده، بهترین کار را از توانمندان ندان و بیشتر به چیزی بنگر که از ناتوانان سر می‌زند."

  منبع:

  کخ، هایداماری. از زبان داریوش. پرویز رجب‌زاده. نشر کارنگ، چاپ یازدهم، 1385

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.833.fa
برگشت به اصل مطلب