جزیره دانش- کوتاه و خواندنی
مهرداد دانشمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1385/12/16 | 

  میتریداتس اوپاتور(Mithridates Eupator) در حدود 132 پیش از میلاد در سینوپه زاده شد و در 63 پیش از میلاد در پانتی‌کاپائیوم در گذشت. شاه پونتوس از 120 تا 63 پیش از میلاد بود. او به خاطر پژوهش‌های دارویی و زهرشناسی‌اش ذکر شده است. پژوهش‌هایی که نتایج آن به فرمان پومپیوس به لاتینی ترجمه شد. او کوشید تا با افزایش تدریجی مقدار مصرف زهر و نیز خون اردک‌ها، که گمان می‌رفت دارای مصونیت باشند، در برابر زهر ایمنی ایجاد کند. او زهرهای تازه‌ای معرفی کرد: اسکوردوتیس، اوپاتوریا، میتریداتیا و برای نخستین بار ترکیب پادزهر جهانی را عرضه کرد که به نام او به میتریدات موسوم شد.(سارتن، 224)

  مهرداد ششم در یازده‌سالگی به تخت نشست. چون مادرش بر ضد او بود، هفت سال آواره بود. اسب‌سواری و تیراندازی آموخت وسرآمد همگان شد. گردونه‌ی خود را به 16 اسب نیرومند می‌بست و آن‌ها را به‌‌خوبی اداره می‌کرد. زبان‌هایی را که در آن روزگار معمول بود به خوبی می‌دانست. موسیقی وادبیات یونانی را فراگرفته بود. از سوی پدر ایرانی و از سوی مادر یونانی بود. پایگاه فرمان‌روایی او در پونتس(در آسیای صغیر) بود. او دوستداران زیادی در میان یونانی‌ها داشت و جنگ‌های فروانی با رومی‌ها کرد. راسین، شاعر فرانسوی قرن هفدهم، منظومه‌ای به نام مهرداد سروده است. یونانی‌ها او را اوپاتر بزرگ می‌نامیدند، زیرا او را از نسل داریوش بزرگ می‌دانستند(اوپاتر به یونانی یعنی کسی که پدر خوب دارد).

  منبع:

  1. سارتن، جرج. مقدمه‌ای بر تاریخ علم. ترجمه‌ی غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1383

  2. پیرنیا، حسن. ایران باستان، تاریخ مفصل ایران قدیم. انتشارات زرین، چاپ دوم، 1382 


Mithridates VI Eupator, King of Pontus, developed the concept of inducing tolerance of poisons by the administration of gradually increased dosages.(encarta) 

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.443.763.fa
برگشت به اصل مطلب