- فیزیک در شبکه
فیزیک و پول

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۴/۵/۶ | 

در کشورهای زیادی، البته به جز کشور ما ایران، با چاپ تصویر فیزیکدانان بزرگ روی پول‌ها، یاد آنان گرامی داشته شده، از تلاش‌های آنان سپاسگزاری شده و توجه جامعه را به اهمیت دانش و دانشمندان جلب کرده‌اند. یکی از علاقه‌مندان فیزیک تصویر برخی از این پول‌ها را در صفحه‌ی به نمایش گذاشته است. امید داریم چنین کاری در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد. ما از قزاق‌ها کم‌تر نیستیم!

به یاد فارابی

به یاد ابن هیثم

به یاد اینشتین

به یاد ماری و پیر کوری

به یاد دوموکریتوس

به یاد فارادی

به یاد گالیله

به یاد ولتا

برای دریافت پول‌های بیش‌تر به پایگاه زیر مراجعه کنید

Physics on the Mony

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=5.103.304.fa
برگشت به اصل مطلب