- فیزیک در شبکه
فیزیک و پول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۴/۵/۶ | 

در کشورهای زیادی، البته به جز کشور ما ایران، با چاپ تصویر فیزیکدانان بزرگ روی پول‌ها، یاد آنان گرامی داشته شده، از تلاش‌های آنان سپاسگزاری شده و توجه جامعه را به اهمیت دانش و دانشمندان جلب کرده‌اند. یکی از علاقه‌مندان فیزیک تصویر برخی از این پول‌ها را در صفحه‌ی به نمایش گذاشته است. امید داریم چنین کاری در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد. ما از قزاق‌ها کم‌تر نیستیم!

به یاد فارابی

AWT IMAGE

به یاد ابن هیثم

AWT IMAGE

به یاد اینشتین

AWT IMAGE

به یاد ماری و پیر کوری

AWT IMAGE

به یاد دوموکریتوس

AWT IMAGE

به یاد فارادی

AWT IMAGE

به یاد گالیله

AWT IMAGE

به یاد ولتا

AWT IMAGE

برای دریافت پول‌های بیش‌تر به پایگاه زیر مراجعه کنید

Physics on the Mony

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=5.103.304.fa
برگشت به اصل مطلب