- میکروب‌شناسی
میکروب‌های جدید در گرما و اسید پرورش می‌یابند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۵/۵/۸ | 

زندگی در چاهک‌ها و شکاف‌های بسیار گرم ژرفای اقیانوس‌ها بسیار سخت به نظر می‌رسد: فشار‌های خردکننده، دمای بالا و جریانی همیشگی از مواد شیمیایی اسیدی. اما زندگی در چنین جایی نیز پر رونق و بالنده است. دانشمندان گروهی از باکتری‌ها و دیگر میکروب‌های را پیدا کرده‌اند که در آبی با دمای 120 درجه‌ی سانتی‌گراد با خوشی زندگی می‌کنند. با این همه، در محیطی که سطح pH آن می‌تواند به کم‌تر از 3(اسیدی) برسد، دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند این میکروب‌های اسیددوست را کشت دهند.

آنالوییس ریزنبک، زیست‌شناسی از دانشگاه پورتلند و همکارانش، نمونه‌هایی از چند چاهک اقیانوشس از ساحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی گردآوری و میکروبی را جداسازی کردند که به نظر می رسد نزدیک نهشته‌های گوگردی زندگی می کند. هنگامی که آن میکروب را به آزمایشگاه آوردند، زمانی که در محیط اسیدی سرشار از گوگرد جای گرفت، رشد و نمو کرد. آزمایش‌های بیش‌تر نشان داد که این آفریدها می‌توانند در pH بین 3.3 تا 8.5 و دمای بین 77 تا 50 درجه‌ی سانتی‌گرداد دوام بیاورند. پژوهشگران نوشته‌اند که آن‌ها تک تاژک خود را به کار می‌اندازند و پوشش بیرونی خود راکه به "پوشش عروس" می‌ماند به نمایش می‌گذارد.

ریزنبک و گروهش نام این میکروب را Aciduliprofundum boonei گذاشته‌اند که به محیط اسیدی مورد پسند میکروب و نام یکی از پیشگامان پژوهش روی میکروب‌های دسته‌ی Archaea ، دیوید بونی که به تازگی چشم از جهان فروبست، اشاره دارد. شناسایی این میکروب در یک محیط اسیدی و بسیار گرم نشان داد که زندگی در جاهای بسیار سخت نیز بالندگی دارد و این دورنما را روشن‌تر کرد که زندگی آغازین روی زمین یا در جایی دیگر در کیهان، ممکن است به میکروبی مانند A.boonei بیش‌تر شباهت داشته باشد تا باکتری‌ها. گزارش این پژوهش در مجله‌ی نیچر به چاپ رسده است.

منبع:

Biello, David. New Microbe Thrives in Heat and Acid. Scientific American News July 26, 2006

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=17.366.796.fa
برگشت به اصل مطلب