- گالری 4
گالری4

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. کشف جدید در 2003: برابری سرعت نور و سرعت جاذبه

AWT IMAGE

2. مونولیزا آنالیزا

AWT IMAGE

3. فرمول جهانی

AWT IMAGE

4. شکلک درآوردن سر ساعت!

AWT IMAGE

5. وای ... نه !

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.215.291.fa
برگشت به اصل مطلب