- گالری 3
گالری3

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. اینشتین: فضای خالی وجود ندارد.

اما مغز خالی وجود دارد!

AWT IMAGE

2. آینده و گذشته نسبی است

AWT IMAGE

3. بادکنک کیهانی اینشتین کوچولو

AWT IMAGE

4. فضای خالی وجود ندارد(با یاد ماگریت)

AWT IMAGE

5. فضای کروی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.214.290.fa
برگشت به اصل مطلب