- گالری 2
گالری2

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1. نور وزن دارد

AWT IMAGE

2. معجزه‌ی خم‌شدن زمان

AWT IMAGE

3. ماموریت ناتمام( یگپارچگی گرانش و الکتریسیته)

AWT IMAGE

4. فضای خالی وجود ندارد(به یاد ماگریت)

AWT IMAGE

5. خم‌کننده‌ی نور!

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=12.213.289.fa
برگشت به اصل مطلب