جزیره دانش- از کارشناس بپرس
چرا زاویه‌ی نیم صفحه را 180 درجه در نظر می‌گیریم؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۶/۱/۱۶ | 

  چرا زاویه‌ی نیم صفحه را 180 و زاویه‌ی قائمه را 90 درجه در نظر می‌گیریم؟

  سومریان از عدد 60 و مضرب‌های آن به عنوان عامل تبدیل استفاده می‌کردند و همه‌ی عددها، مقدارها و کسرها را بر پایه‌ی آن می‌نوشتند. همان‌ها بودند که دایره را به 360 درجه تقسیم کردند و برپایه‌ی کار آنان است که زاویه‌ی نیم‌صفحه را 180 درجه و زاویه‌ی راست(قائمه) را 90 درجه در نظر می‌گیریم. بخش کردن ساعت به 60 دقیقه و 3600 ثانیه نیز بر پایه‌ی ریاضیات سومری است.

  عامل ثابت 60 از این رو در نظر سومریان شگفت و سودمند بود که آن را می‌توان به عددهای بسیاری تقسیم کرد: 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20 و 30. آن‌ها برای نشان دادن عددها فقط دو نشانه را به کار می‌بردند. نشانه‌ی نخست که خط گوه‌مانند عمودی بود می‌توانست نماد 1، 60، 3600 و دیگر مضرب‌های 60 باشد. نشانه‌ی دیگر که خط گوه‌مانند افقی بود، می‌توانست نشانه‌ی 10، 600، 3600 و مضرب‌های دیگر 60 باشد. این به دلیل نبود نشانه‌ای برای صفر بود. حتی عددهای کسری را نیز با همین دو نشانه می‌نوشتند، زیرا همه‌ی کسرها را به صورت مضرب‌های یک شصتم در نظر می‌گرفتند.

  مثال: یک و یک‌دوم را به صورت 1،30(یعنی 1 و سی‌شصتم) در نظر می‌گرفتند و یک خط عمودی و سه خط افقی را کنار هم می‌نوشتند.

  این شیوه‌ی کار با عددها و نمادها به شیوه‌ی دیجیتالی کنونی ما می‌ماند که همه چیز را بر پایه‌ی صفر و یک در نظر می‌گیریم و به کمک رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتالی دیگر به محاسبه‌ها‌ی پیچیده و کارهای گوناگون می‌پردازیم.

  منبع: رنان، کالین.ای. تاریخ علم کمبریج. حسن افشار. نشر مرکز، چاپ اول، 1366

نشانی مطلب در وبگاه جزیره دانش:
http://jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.769.fa
برگشت به اصل مطلب