:: بایگانی بخش دوست من رایانه: ::
:: رایانه یک میز زیبا دارد - ۱۳۸۸/۹/۲۱ -
:: کامپیوتر هم مغز دارد - ۱۳۸۸/۷/۷ -