:: بایگانی بخش یادگارهای باستانی: ::
:: نگارگری ایرانی در بزرگ‌ترین بنیاد علمی و فرهنگی جهان - ۱۳۸۸/۵/۱۹ -
:: ایران خاستگاه سفال منقوش - ۱۳۸۷/۷/۲۹ -
:: جام افسانه‌ی زندگی - ۱۳۸۶/۲/۱۱ -
:: جام اسب شاخدار - ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ -
:: سنگ‌نبشته‌های هخامنشی در کانال نیل - ۱۳۸۴/۱۰/۱۵ -
:: موزه ی بریتانیا: یادگارهای هخامنشی - ۱۳۸۴/۹/۸ -