:: بایگانی بخش مفاهیم پایه: ::
:: کلون ها آن چیزی نیستند که تصور می رود - ۱۳۸۴/۳/۱۴ -