:: پرسش‌های متداول ::
:: تاریخ علم
# آيا ابوريحان بيرونی از گردش زمين به دور خورشيد آگاه بود؟

ابوريحان بيرونی در کتاب استيعاب‌الوجوه‌الممکنه فی صنعهالاصطرلاب در جريان بررسی روش‌های ممکن در ساخت اسطرلاب به معرفی اسطرلاب زورقی ساخته‌ی ابوسعيد سجزی می‌پردازد. توصيف بيرونی از اين گونه اسطرلاب بحث‌های بسياری در تاريخ علم در پی داشته است. برخی ساخت اين اسطرلاب را نشانه‌ی اعتقاد سجزی به حرکت وضعی زمين (حرکت به گرد خودش) دانسته و برخی ديگر به خطا اين کار را نشانه‌ی اعتقاد سجزی به حرکت انتقالی زمين (حرکت به دور خورشيد) دانسته‌اند. اين در حالی است که بيرونی حرکت وضعی را شبهه‌ای دانسته که حل آن دشوار است.

برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.1001.fa 


1390/7/27 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید