:: پرسش‌های متداول ::
:: زمين‌شناسي
#

زمین چه وقت و چگونه به وجود آمد؟


 بیشتر دانشمندان پذیرفته‌اند که نزدیک 15 میلیارد سال پیش انفجار بزرگی به نام بیگ بنگ (بنگ بزرگ) در کمتر از یک ثانیه رخ داد. سپس در دقیقه‌ی سوم، کیهان از 90 درصد هیدروژن و 10 درصد هلیوم پدید آمد. آن گاه نزدیک 5 میلییارد سال پیش، توده‌ای چرخان از ابری از گاز و غبار در اثر نیروی گرانش فشرده شد و با افزایش فشردگی، گاز و غبار بیشتری به سوی مرکز خود جذب کرد. آرام آرام، آن توده در اثر نیروی گرانش و نیروی اینرسی به صورت صفحه‌ای درآمد که از بخش درونی آن ستاره‌ی بزرگ و فروزان خورشید و از فشرد شدن بخش‌های پیرامونی آن، سیاره‌های مختلف و از جمله سیاره‌ی زمین پدید آمد.

برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.767.fa


1389/11/3 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید