:: پرسش‌های متداول ::
:: رياضي
#

  چرا زاويه‌ی نيم صفحه را 180 و زاويه‌ی قائمه را 90 درجه در نظر می‌گيريم؟


سومريان از عدد 60 و مضرب‌های آن به عنوان عامل تبديل استفاده می‌کردند و همه‌ی عددها، مقدارها و کسرها را بر پايه‌ی آن می‌نوشتند. همان‌ها بودند که دايره را به 360 درجه تقسيم کردند و برپايه‌ی کار آنان است که زاويه‌ی نيم‌صفحه را 180 درجه و زاويه‌ی راست(قائمه) را 90 درجه در نظر می‌گيريم. بخش کردن ساعت به 60 دقيقه و 3600 ثانيه نيز بر پايه‌ی رياضيات سومری است.

برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.769.fa


1389/11/3 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید