:: پرسش‌های متداول ::
:: شيمي
# در چرخه‌ی کلوين چگونه قند سه کربنی درست می‌شود؟

هنگامی که ذره‌ای از نور (فوتون) به ملکول کلروفيل برخورد می‌کند و آن را بر می‌انگيزاند، الکترونی از سطح انرژی پايين‌تر به سطح انرژی بالاتری می‌رود. اين الکترون برانگيخته به يک ملکول پذيرنده‌ی الکترون می‌رسد و از آن ملکول به ملکول پذيرنده‌ی ديگر و جريانی از الکترون برقرار می‌شود. در زمانی بسيار کوتاه‌تر از ثانيه، آن الکترون به سطح انرژی پيشين خود باز می‌گردد و انرژی که در اين بازگشت به سطح انرژی آغازين آزاد می‌شود، به صورت ملکول‌های ATP و NADPH به دام می‌افتد و برای ساختن قند از دی‌اکسيد کربن و آب به کار می‌رود. اين فرآيند که فتوسنتز نام دارد، باعث تبديل کربن معدنی (CO2) به کربن آلی (C6H12O6) می‌شود.

برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.811.fa


1389/11/3 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید