:: پرسش‌های متداول ::
:: فيزيك
# چرا رنگين كمان به شکل دایره است؟

رنگين‌کمان در واقع کمان نيست، بلکه دايره‌اى شکل است. ناظر پرتوهايى رنگى را مي‌بيندکه با زوايه‌ى بين 40 تا 42 درجه نسبت به راستاى نور خورشيد از قطره‌هاى باران بيرون مي‌آيند و به چشم او مي‌رسند. اين پرتوهاى بازتابش شده با چشم ناظر مخروطى را تشکيل مي‌دهند که چشم ناظر در راس مخروط و مقطع آن مخروط به شکل دايره است. با وجود اين، رنگين‌کمان روى زمين به شکل نيم‌دايره ديده مي‌شود، زيرا سطح افق باعث مي‌شود براى ناظر زمينى فقط نيمى از آن دايره ديده ‌شود. اگر کسى در هواپيما باشد، به شرط آن که در ارتفاع زياد نباشد، دايره‌ى کامل مقطع مخروط را خواهد ديد.

برای آگاهی بیشتر

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=1.473.745.fa 


1389/11/3 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید